Dítě se specifickými poruchami učení a chování 

Hodinová dotace: 8 hodin

Číslo akreditace: A2022/0009-SP/PC/PP/VP

Anotace:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky. Účastníci budou seznámeni specifickými poruchami učení a chování a způsoby, jak s dětmi s takovými problémy pracovat, případně jak poučeně komunikovat s rodiči těchto dětí a se školou, jak pomoci nalézt odborné řešení.
Specifické poruchy chování nazýváme také hyperkinetické poruchy. Jedná se o poruchy pozornosti projevující se hyperaktivitou, impulzivitou a nesoustředěním. Dítě není schopno dostatečně se soustředit a dodržovat daná pravidla, navzdory svému věku, kterému daná úroveň těchto schopností odpovídá. Tyto poruchy mají biologickou příčinu a dají se úspěšně léčit.
Specifické poruchy učení jsou příčinou výukových potíží dítěte ve škole, obvykle pozorované až v období školní docházky. Řadíme mezi ně zejména dyslexii, dysortografii, dysgrafii a dyskalkulii.

Účastníci se seznámí s charakteristikou poruch učení i chování, v základní rovině se způsoby reedukace těchto poruch, dále s možnosti spolupráce s odborníky při řešení problémové situace. Budou jim představeny způsoby pomoci rodičům dětí s těmito poruchami. Dále možnosti a postupy, jak vhodně ovlivnit chování dětí se specifickými poruchami chování. Seznámeni budou také s vhodnými způsoby, jak přistupovat k dětem s poruchami učení, které jim pomohou zvýšit školní úspěšnost.