Doučování a kluby

Doučování a kluby je možné realizovat i formou distančního vzdělávání žáků. V opatření MŠMT se objevily dvě nové informace:

"Možnost rozdělení realizace šablon v měsících (např. původních 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka) - všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání mimořádných opatření, která omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, vč. nutného přerušení, změny organizace školního roku apod."

Po dobu uzavření škol je proto možné tyto aktivity přerušit. Vzhledem ke zkušenostem učitelů, kteří během jarního období získali, doporučujeme v aktivitách pokračovat distanční formou (v projektu by mohlo dojít v jeho závěru k neřešitelnému nahromadění aktivit).

Pro kluby platí navíc toto doporučení:

"Pro naplnění výstupu při kombinaci prezenční a distanční formy je však nezbytná prezenční účast min. 25 % z celkového počtu zapsaných účastníků na dané schůzce klubu a za dodržení podmínky průměrné návštěvnosti aktivity 75 % z celkového počtu zapsaných účastníků. Online účastníci (zapojeni synchronní formou) se musí v průběhu celého vzdělávacího bloku aktivně zapojovat do probíhajících aktivit.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě: Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání klubu distanční formou či kombinací distanční a prezenční formy nutné konání klubu doložit např. snímkem obrazovky (print screenem), ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení."


Původně jsme se domnívali, že v případě nepřítomnosti dětí není možné tyto aktivity během nouzového režimu realizovat. Ministerstvo školství však nevrhlo řešení, jak tyto šablony dokončit:

"Je umožněno realizovat šablonu i distanční formou. Je možné kombinovat prezenční a distanční formu.

Informace o formě provedení a počet žáků z každého doučování budou uvedeny v třídní knize doučování.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání distanční formou nutné toto setkání doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu."

Pro jistotu přikládáme informaci o tom, co je to distanční studium:

"Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia. Na druhou stranu klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění a dodržování studijních úkolů. ... Tato forma je optimální pro jedince, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně, nebo by obtížně docházeli (nebo dokonce dojížděli) do školy."

Zdroj: NUOV Praha, Jaký je rozdíl mezi dálkovým a distančním studiem?

Důležité!!!

Na základě dotazů na školách jsme zjistili, že řada z vás pokračuje v doučování takovým způsobem, že žáky obesílá elektronickou poštou písemnými úkoly a touto cestou kontroluje i jejich plnění. Z uvedeného sdělení MŠMT není zřejmé, zda jsou tyto aktivity uznatelné. Pokud se rozhodnete je v plnění šablony přesto využít, rozhodně je třeba je doložit přint screeny mailové komunikace a materiály, které jste rozeslali, archivovat pro případnou kontrolu. Rozhodně ale musíte plnění šablony doplnit o on-line setkání s žáky a doložit je print screenem z komunikace ("...doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.")


Print sreen z našeho webináře. Z obrázku je patrné, kdy seminář probíhá a kolik účastníků je přítomno.