Doučování

Původně jsme se domnívali, že v případě nepřítomnosti dětí není možné tyto aktivity během nouzového režimu realizovat. Ministerstvo školství však nevrhlo řešení, jak tyto šablony dokončit:

"Je umožněno realizovat šablonu i distanční formou. Je možné kombinovat prezenční a distanční formu.

Informace o formě provedení a počet žáků z každého doučování budou uvedeny v třídní knize doučování.

Dokládání výstupů pro kontrolu na místě

Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání distanční formou nutné toto setkání doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu."

Pro jistotu přikládáme informaci o tom, co je to distanční studium:

"Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia. Na druhou stranu klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění a dodržování studijních úkolů. ... Tato forma je optimální pro jedince, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně, nebo by obtížně docházeli (nebo dokonce dojížděli) do školy."

Zdroj: NUOV Praha, Jaký je rozdíl mezi dálkovým a distančním studiem?

Důležité!!!

Na základě dotazů na školách jsme zjistili, že řada z vás pokračuje v doučování takovým způsobem, že žáky obesílá elektronickou poštou písemnými úkoly a touto cestou kontroluje i jejich plnění. Z uvedeného sdělení MŠMT není zřejmé, zda jsou tyto aktivity uznatelné. Pokud se rozhodnete je v plnění šablony přesto využít, rozhodně je třeba je doložit přint screeny mailové komunikace a materiály, které jste rozeslali, archivovat pro případnou kontrolu. Rozhodně ale musíte plnění šablony doplnit o on-line setkání s žáky a doložit je print screenem z komunikace ("...doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.")


Print sreen z našeho webináře. Z obrázku je patrné, kdy seminář probíhá a kolik účastníků je přítomno.