Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Účast pedagogů na distančních kurzech DVPP je možná již jen do 30. 6. 2021, od 1. 7. 2021 se vrací v platnost původní příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad umožňující pouze prezenční realizaci DVPP dle standardních podmínek.

Níže uvedená opatření se tedy ruší. Na našich stránkách je necháváme k dispozici pro potřeby zpracování zpráv o realizaci vykazovaných za období mimořádného stavu. 


Zrušená opatření, končící 30. 6. 2021:

V této aktivitě je možné i v nouzovém stavu pokračovat. Stejně jako na jaře nabízí organizace poskytující DVPP formu on-line vzdělávání. 

Podstatná je následující změna:

"Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu: Nad rámec pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního vzdělávání distanční formou nutné toto vzdělávání doložit např. snímkem obrazovky (print screenem), ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu."

Oproti dosavadní praxi, kdy screeny obrazovky pořizoval a archivoval poskytovatel kurzů, nyní je tato povinnost na straně školy. Ve své podstatě toto nařízení znamená, že screen obrazovky bude škola přikládat ke zprávě o realizaci s kopií osvědčení z kurzu. 

Účastníkům našich kurzů budeme zasílat screen obrazovky společně s osvědčením. Je ale nutné, aby jste si tento doklad vyžádali od ostatních poskytovatelů vzdělávání, případně, aby si screen obrazovky pořídili účastníci během kurzu sami (naše technická podpora je to na kurzech naučí).

Další níže uvedené informace zůstávají v platnosti.


Možností je on-line vzdělávání. V této formě nabízíme vzdělávání pro všechny zájemce z celé republiky. On-line vzdělávání je jinou formou akreditovaných prezenčních seminářů, kterou po dobu nouzového stavu umožnilo MŠMT a lze je hradit z šablon.

Takové vzdělávání musí splňovat následující kritéria:

  1. Program musí být pochopitelně akreditován v prezenční formě.
  2. Jeho realizace v on-line podobě musí být oznámena MŠMT, jeho pracovníci mají na semináře umožněn přístup.
  3. Formu webináře nebo videokonference ap. lze realizovat v souvislé délce maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny.
  4. Je nezbytné, aby s touto změnou souhlasili všichni účastníci kurzu. Po této stránce máme ošetřeny naše přihlašovací formuláře. Po přihlašovaných je vyžadován souhlas s účastí na vzdělávání.
  5. Nabídku on-line kurzů naleznete na našich stránkách.