Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

Zásady naší organizace pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta Agentury Amos, s.r.o.

Jaké osobní údaje klienta Agentura Amos, s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Osobní údaje, které může Agentura Amos, s.r.o. zpracovávat i bez souhlasu klienta: 

•identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnavatele)

•kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená adresa zaměstnavatele, číslo telefonu a e-mailová adresa)

•údaje o využívání službě poskytovaných klientovi a které souvisejí s předmětem činnosti organizace - dalším vzděláváním (název kurzu, místo konání, datum realizace vzdělávání a rozsah vzdělávání)

Osobní údaje, které Agentura Amos, s.r.o. zpracovává se souhlasem klienta, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient agentuře udělit.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Agenturou Amos, s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Agentura Amos, s.r.o., ale nemůže poskytnout službu, pokud jí nejsou zpřístupněny osobní údaje nezbytné pro realizaci služby.

Z jakých zdrojů Agentura Amos, s.r.o. osobní údaje získává?

•přímo od klienta při osobním jednání o uzavření nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci s pracovníky agentury, kteří mají organizaci vzdělávání na starosti.

•prostřednictvím elektronického formuláře informačního systému AGAMA pro registraci v kurzech a vzdělávacích programech,

•z prezenčních listin vystavovaných ke každému kurzu

K jakým účelům Agentura Amos, s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu klienta (viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

•pro účely související s poskytovanými službami, zejména pro uzavření obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových služeb.

•pro plnění zákonných povinností Agentury Amos, s.r.o. jako akreditované společnosti v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-29590/2017-1), vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.);

Se souhlasem klienta:

•pro další účely (např. pro poskytování informací, k marketingové činnosti apod.).

Jakým způsobem Agentura Amos, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Agentura Amos, s.r.o. disponuje standardními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou řádně proškoleny a vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Agentura Amos, s.r.o. osobní údaje poskytuje?

•pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy. Jde především o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonávající kontrolu činnosti akreditovaných vzdělávacích institucí při uskutečňování akreditovaných programů.

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává Agentura Amos, s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Agenturou Amos, s.r.o. poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření vybraných služeb. Pokud se klient s Agenturou Amos, s.r.o. nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu bude Agentura Amos, s.r.o. vázána a plně ho bude respektovat.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Agentury Amos, s.r.o.?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Agentura Amos, s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat v jejím sídle (Liberec 7, Dr. Milady Horákové 447/60). Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Agentura Amos, s.r.o. bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má Agentura Amos, s.r.o. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Agentury Amos, s.r.o. k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na vedení společnosti, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích lze podat v sídle společnosti na adrese Liberec 7, Dr. Milady Horákové 447/60. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

•osobní návštěvou společnosti,

•prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti

•e-mailovou zprávou na info@agenturaamos.cz

•písemnou, e-mailovou nebo telefonickou žádostí podanou pověřenci pro ochranu osobních údajů: pověřenec pro ochranu OÚ, Agentura Amos, s.r.o., Liberec 7, Dr. Milady Horákové 447/60, tel.: +420 739 541 504 (na tel. číslo není možné posílat SMS), e-mail: poverenec@agenturaamos.cz.

Jak Agentura Amos, s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné v písemné podobě umístěné v sídle společnosti Agentura Amos, s.r.o., Liberec 7, Dr. Milady Horákové 447/60, a dále též na internetových stránkách společnosti www.agenturaamos.cz.

S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjádřil k Agenturou Amos, s.r.o. navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů.