Finanční vypořádání šablonových projektů - komentář k depeši

19.01.2023

Komentář k depeši Finanční vypořádání, kterou odeslalo 19. 1. 2023 MŠMT všem řešitelům šablonových projektů, jejichž závěrečná zpráva byla schválena v roce 2022.

Depeše je důležitá a je třeba na ní reagovat. Postup je uveden v Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci, které všechny školy obdržely bezprostředně po schválení závěrečné zprávy projektu prostřednictvím depeše.

Z tohoto oznámení vyjímáme (text najdete zpravidla na str. 4 dokumentu):

Nestanoví-li zřizovatel jinak, školy zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí (DSO) nebo krajem vyplňují přílohu č. 7 (část B).

Školy zřizované obcí zašlou formulář finančního vypořádání v termínech určených obcí v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí obce) svému zřizovateli (obci), který dále předá sumarizovaná data za všechny zřizované organizace a případné dotace, které čerpala přímo obec, příslušnému krajskému úřadu.

Školy zřizované krajem zašlou formulář finančního vypořádání v termínech určených krajem v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí kraje) svému zřizovateli, který dále data doplněná o projekty realizované přímo krajem v sumarizované podobě předá MŠMT - Odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví - 11.

Soukromé školy zašlou formulář finančního vypořádání v doporučeném termínu do 31. 1. 2023, nejpozději však do 15. 2. 2023 ve formátu PDF jako originální dokument (elektronicky podepsaný) interní depeší v systému IS KP14+ na adresu administrátora MŠMT.

Pro snazší práci přikládáme ke stažení tabulku pro finanční vypořádání a vzor pro vyplnění formuláře.