Finanční vypořádání šablonových projektů za rok 2023

18.01.2024

Připomínáme všem řešitelům šablonových projektů, jejichž závěrečná zpráva byla schválena v roce 2023, že je třeba do poloviny února odeslat tabulku finančního vypořádání jejich šablonového projektu.

Postup je uveden v Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci, které všechny školy obdržely bezprostředně po schválení závěrečné zprávy projektu prostřednictvím depeše. Z tohoto oznámení vyjímáme (text najdete zpravidla na str. 4 dokumentu):

Nestanoví-li zřizovatel jinak, školy zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí (DSO) nebo krajem vyplňují přílohu č. 7 (část B).

Školy zřizované obcí zašlou formulář finančního vypořádání v termínech určených obcí v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí obce) svému zřizovateli (obci), který dále předá sumarizovaná data za všechny zřizované organizace a případné dotace, které čerpala přímo obec, příslušnému krajskému úřadu.

Školy zřizované krajem zašlou formulář finančního vypořádání v termínech určených krajem v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí kraje) svému zřizovateli, který dále data doplněná o projekty realizované přímo krajem v sumarizované podobě předá MŠMT - Odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví - 11.

Soukromé školy zašlou formulář finančního vypořádání v doporučeném termínu do 31. 1. 2024, nejpozději však do 15. 2. 2024 ve formátu PDF jako originální dokument (elektronicky podepsaný) interní depeší v systému IS KP14+ na adresu administrátora MŠMT.

Pro snazší práci přikládáme ke stažení tabulku pro finanční vypořádání a vzor pro vyplnění formuláře.