Finanční vypořádání šablonových projektů (Šablony I, II a III)

12.01.2022

PŘIPOMÍNÁME: V případě schválení závěrečné zprávy projektu v období 1. 1. - 31. 12. 2021 je povinností příjemce dotace (školy) podat finanční vypořádání dotace nejlépe do 28. 1. 2022.

  1. Školy zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí (DSO) nebo krajem provádí finanční vypořádání prostřednictvím svého zřizovatele. Formulář finančního vypořádání ( přílohu č. 7 (část B) zašlou v termínech určených obcí v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí obce) svému zřizovateli.
  2. Školy zřizované krajem zašlou formulář finančního vypořádání v termínech určených krajem v listinné podobě/datovou schránkou (případně dle konkrétních instrukcí kraje) svému zřizovateli.
  3. Soukromé školy zašlou formulář finančního vypořádání (přílohu č. 3 (část B) v doporučeném termínu do 31. 1. 2022, nejpozději však do 15. 2. 2022 ve formátu PDF jako originální dokument (elektronicky podepsaný) interní depeší v systému IS KP14+ na adresu administrátora MŠMT.

Podrobné informace včetně dokumentů, na které se odkazujeme, naleznete v následujcící příloze.