Jak na inovativní vzdělávání?

02.03.2023

Upozorňujeme na skutečnost, že k této šabloně je nutné přistupovat s úctou a rozvahou. Není totiž možné nahrazovat touto šablonou běžnou výuku. Toto stanovisko opíráme o "Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023". Z dotazu a odpovědi MŠMT stručně vybíráme:

Dotaz: "Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské kurzy, plavecké kurzy, lezecké kurzy, vodácké kurzy či jiné sportovní aktivity…"

Odpověď: "Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Aktivita má ve své specifikaci v příloze č. 2 výzvy přesně dané formy realizace."


Naše doporučení: 

32 hodinovou podporu skupiny s dítětem/žákem ohroženým školním neúspěchem ve vybraném školním roce je nutné realizovat jednou z forem této aktivity (formy inovativního vzdělávání jsme již v listopadu 2022 přehledně pro vaše potřeby zpracovali na našich stránkách). Domníváme se, že je vhodné aktivitu zahájit tak, že pedagog, který bude touto aktivitou pověřen, zpracuje její stručnou anotaci, z které bude patrné, jako formu aktivity využije. Tato anotace není povinnou přílohou pro zprávy o realizaci, nicméně jejím zpracováním a interní archivací předejdete případným nepříjemnostem spojeným s neuznáním financování této aktivity z rozpočtu projektu. Stejně tak doporučujeme k anotaci přiložit rámcový harmonogram časového plnění aktivity ve školním roce.