Evidence podpořených osob v Šablonách OP JAK

19.03.2023

Pokud se pracovník v šablonovém projektu zúčastní vzdělávání (absolvuje šablonu "Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání") nebo spolupracuje s kolegy (šablona "Spolupráce pracovníků ve vzdělávání"), je třeba mu příslušný počet hodin připočíst k jeho jménu.

V minulých šablonách se počítala tzv. bagatelní podpora (všichni to jistě znají), účastníkům byly vystavovány Karty účastníka OP VVV.

Co se nezměnilo: Podpořené osoby jsou nadále evidovány na Kartách účastníka, hodiny se u podpořených pracovníků stále počítají.

Co se změnilo: Již se neregistruje bagatelní podpora do výše 24 hodin, ale za podpořeného pracovníka se považuje každý, kdo absolvuje alespoň 1 šablonu.

Pokud jste našimi klienty, není nutné, abyste následující text četli. Pokračujte červeným textem uvedeným níže.

V čem je problém?

Potíž je v tom, že informační systém pro evidenci podpor dosud není pro Šablony OP JAK funkční. Přitom po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace je žadatel vyzván k vedení evidence účastníků projektu. V praxi to znamená, že škola po absolvování aktivity "Vzdělávání" nebo "Spolupráce" vyplní s pracovníkem Kartu účastníka OP JAK a kartu nahraje do informačního systému, kde má dojít ke spárování podpořené osoby s registrem obyvatel. To se často nepodaří a údaje v kartě je třeba opravit. Pokud není tato zpětná vazba k dispozici (systém není fukční), škola tak může archivovat neplatné karty a po zprovoznění systému je bude opravovat.

Ministerstvo školství připravilo provizorní řešení (odkaz na informaci je zde), které není schopno eliminovat výše uvedené potíže a nabízí způsob, který je poměrně administrativně náročný a vyžaduje pokročilejší znalosti práce s tabulkami. Doporučujeme proto se zpracování karet vyčkat, dokud nebude systém evidence zprovozněn.


Dodatek pro naše klienty: Až bude systém evidence v provozu, pokusíme se nejprve údaje o účastnících vzdělávání vyexportovat z původního systému. Vyhneme se tak vyplňování Karet účastníka OP JAK. Proto prosíme, abyste zatím karty nevyplňovali.