Šablony v období nouzového stavu

27.03.2020

Naše doporučení k šablonovým projektům

Vzhledem k tomu, že se blíží ke konci první měsíc, kdy platí v České republice nouzový stav, zamysleli jsme se nad tím, jaké důsledky může mít tato situace pro řešení projektů. Upozorňujeme, že se situace průběžně vyvíjí. My jí samozřejmě sledujeme a budeme vás průběžně informovat.

Na základě zkušeností v projektech doporučujeme držet se následujících rad:

Nezaměňujte některá doporučení při řešení problémů v souvislosti s mimořádnými opatřeními s povinnostmi, které vyplývají z plnění projektů.

Neočekávejte zatím, že v důsledku ztížených podmínek pro realizaci projektů přistoupí Ministerstvo školství k úlevám (posuny termínů, snížení indikátorů apod.). Postupujte raději podle podmínek nastavených ve vydaném rozhodnutí. Ministerstvo školství vydalo v tomto smyslu obecný pokyn, my se jej pro vás v nejbližší době pokusíme blíže vysvětlit. Informace ve smyslu "problém bude řešen individuálně" berte s nadhledem a s nadějí, že budou vydána jednoznačná pravidla pro úpravy v projektech.

Personální šablony

Při uzavření školy se vyhněte v případě pracovníků hrazených z šablon (školní asistent, chůva, kariérový poradce, koordinátor spolupráce, psycholog, speciální pedagog apod.) opatření "překážka v práci". Pracovník bude mít podle zákoníku práce nárok na náhradu mzdy, tuto náhradu ale nemusí být možné uplatnit z projektu, protože nedojde k naplnění požadovaných výstupů projektu. Zaplatí je škola z vlastního rozpočtu.

Pokud to bude možné, využijte v maximální míře metody "home office" a pracovníkovi zadejte na práci domů takové úkoly, které korespondují s jeho náplní práce (studium odborné literatury, zpracování odborné dokumentace, příprava na aktivity v následujícím období apod.).

V případě, že pracovník některé úkoly splnil ještě před uzavřením školy (např. kariérový poradce zrealizoval potřebný počet individuálních konzultací), může je vykázat v reportu za měsíc březen, příslušnou část reportu bude věnovat aktivitám z "home office".

Hrozí-li nenaplnění výstupů z šablony na příslušný měsíc, můžete činnost pracovníka přerušit a nečerpané šablony uplatnit ve zbývající části projektu. Mějte ale na zřetel hranice, které tyto možnosti ovlivňují, především výslednou výši úvazku pracovníka ve zbývající části projektu.

Extrakurikulární a rozvojové aktivity (kluby a doučování)

Pokud v důsledku uzavření školy schůzky odpadnou, je možné využít doporučení z příručky, a v následujících týdnech v rozumném množství realizovat klub dvakrát. Nezapomínejte ale na skutečnost, že stále je potřeba zorganizovat příslušný počet schůzek v období vymezeném šablonou (v období pěti po sobě jdoucích měsících). Zde se situace komplikuje zásadním způsobem. Otevření škol je zatím v nedohlednu a bude nutné tento problém řešit celoplošně. Pokud jste zahájili v druhém pololetí některou z aktivit, je téměř jistě, že ji nebudete schopni dle stávajících pravidel ukončit.

V případě, že nebude škola schopna kteroukoliv z šablon v rámci projektu zrealizovat, měla by v rámci rozpočtu držet finanční rezervu, kterou ke konci projektu vrátí správci dotace.