Upozornění na chybu při založení 1. zprávy o realizaci

02.04.2023

Upozorňujeme, že monitorovací systém ISKP21+ v Šablonách OP JAK nepracuje při založení 1. zprávy o realizaci správně.

Pokud jste našimi klienty, není nutné, abyste následující text četli. Pokračujte červeným textem uvedeným níže.

V ZoR č. 1 je v poli "Sledované období od" automaticky chybně vyplňováno datum vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Proto je třeba před založením zprávy toto datum ručně upravit na datum zahájení realizace projektu.

V případě na obrázku byl projekt zahájen 1. 9. 2022, časový údaj v rámečku je třeba pomocí modrého tlačítka upravit na toto datum. Po podání zprávy o realizaci již není možné datum v poli Sledované období od upravit. Pokud jste zprávu založili, je třeba ji smazat a po opravě data sledovaného období založit znovu.

Podrobný postup úpravy naleznete v aktuální verzi Uživatelské příručky IS KP21+ zpráva o realizaci zjednodušené projekty (šablony), v kap. 2.4.


Dodatek pro naše klienty: Administrace zpráv o realizaci je v naší gesci, není proto třeba, abyste aktualizaci příručky studovali.