Metodické návody šablony III pro ZŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro základní školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům základních škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

3.II/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a tabulky pro vykazování šablony.. Významně se mění vykazování činnosti ŠA (nový formulář).

3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V tomto balíčku najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat sdílení zkušeností pedagogů v mateřské škole. Pozor, v rámci šablony je plánováno pouze jedno setkání, dříve dvě. Nový je i formulář. 

3.II/7 Tandemová výuka na ZŠ

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit spolupráci pedagogů při realizaci tandemové výuky.

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Tento balíček obsahuje zásadní dokumentaci pro realizaci zavádění mobilních zařízení do výuky.

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

V tomto balíčku najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat kluby na základní škole.

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

V tomto balíčku najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat realizaci doučování na základní škole.

3.II/12 Projektový den ve výuce

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole. Pozor - projektový den má přesně vymezená témata, je vykazován na novém formuláři.

3.II/13 Projektový den mimo školu

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole. Realizace šablony téměř beze změn, pouze nový formulář. Upřesněna je specifikace dětí ohrožených školním neúspěchem.

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí na ZŠ

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná odborně zaměřená tematická setkání. Dbejte na stanovená témata  setkání, aktivita je vykazována na novém formuláři.

Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.