Projektové dny

Projektový den chápeme nejen jako zábavu pro děti, ale jako aktivitu i pro pedagoga.

Připravíme vám projektový den doslova na míru. Naši odborníci vás provedou celou problematikou a společně s vámi zorganizují celou aktivitu tak, jak ji vyžadují šablonové projekty. Provedou vás přípravou projektového dne, vlastním průběhem a jeho reflexí, společně s vámi připraví i souhrnný protokol.

V šablonách OP JAK již projektový den jako samostatná aktivita nefiguruje. Lze jej však začlenit do aktivity Inovativní vzdělávání dětí/žáků ve škole. Víme, jak na to.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 731 245 591

Tématické zaměření projektových dní:

Práce s rytmickou složkou hudby v MŠ

Cíl projektového dne:

Seznámení pedagoga s novými metodami rytmiky a práce s rytmem ve škole, s novou formou výuky hudby pomocí not (obrázků) a skládáním těchto obrázků do větších celků (notových osnov). Součástí je představení malých bicích nástrojů - malé bubínky, tom tomy, cajon, drobné perkuse, činely, orffovy nástroje ad. Jsou vysvětleny možnosti, zásady, postupy a praktické typy, jak tyto nástroje a metody výuky používat.

Součástí jsou praktické hry, cvičení a pohybové aktivity, které vedou k rozvoji rytmického vnímání, koordinaci, hudebního cítění a práci s hlasitými a tichými zvuky.


Využití Boomwhackers při práci s dětmi v hudební výchově

Cíl projektového dne: 

Pedagog se seznámí s novým způsobem práce s melodií a netradičními melodickými bicími nástroji - perkusními hracími trubkami Boomwhackers. Jsou zde vysvětleny možnosti a zásady rytmicko-melodického doprovodu písní, říkanek, dalších nástrojů, zpěvu ad. Projektový den je zacílen na rozvoj sluchového vnímání, rytmického cítění, vokálního rozvoje, instrumentální a pohybové činnosti.

Součástí projektového dne jsou hry a cvičení s melodickými trubkami, kombinace instrumentálních a vokálních aktivit, pohybové aktivity, rytmicko-melodický nácvik ad.

Rytmicko-melodické hry a cvičení s doprovodem bicích nástrojů

Cíl projektového dne:

Projektový den provede pedagoga aktivitami v rytmicko-melodické oblasti hudby za pomoci vokálních cvičení, hry na vlastní tělo a malých bicích nástrojů - perkusí.

Projektový den je průřezem všech oblastí praktické hudby a je zacílen na kombinaci rytmiky a melodie, vokálního a instrumentálního projevu a pohybové aktivity. Projektový den ukazuje nové metody a formy začlenění těchto aktivit, her a nástrojů do hudební výchovy. Prohlubuje sluchové vnímání, rytmické a melodické cítění, vokální rozvoj a pohybové činnosti.

Digitální aplikace využitelné ve škole

Cíl projektového dne:

Představit pedagogickému pracovníkovi praktické možnosti využití tabletů ve výuce. Konkrétně je prezentována aplikace LipaLand, soubor her a aktivit, který je založen na unikátním vzdělávacím systému, který vytvořil tým odborníků a předškolních pedagogů s cílem pokrýt všechny klíčové oblasti předškolního rozvoje dětí. Aplikace nabízí desítky adaptivních her na tabletu, ale také stovky aktivit na doma i na ven, návody na tvoření, pokusy, pohádky na dobrou noc. Další částí mohou být jiné aplikace, práce s 3D modely a rozšířenou (augmentovou) realitou. Pro projektový den lze vybrat ucelené téma, které aplikace nabízí a poté k danému tématu přiřadit okruhy her, pohádek, zvuků a aktivit

Robotická včelka

Cíl projektového dne:

Prvním cílem projektového dne je představit pedagogickému pracovníkovi možnosti a metodické postupy, jak zařadit do výuky v mateřské škole aktivity na podporu algoritmického a informatického myšlení a aktivity s robotickými hračkami, konkrétně Bee-Botem.

Druhým cílem projektového dne je seznámit děti s robotickou hračkou Bee-Bot, realizovat s nimi základní aktivity na rozvoj algoritmického myšlení, posilovat jemnou motoriku při ovládání bee-bota, rozvíjet komunikační dovednosti a spolupráci v kolektivu a další kompetence. Další variantou je práce na pokročilejší robotické hračce s názvem Blue-bot. Blue-Bot má více možností, jak ho ovládat, takže rozvoj algoritmického myšlení se přenáší i na možnost dálkového ovládání robota. Pomocí aplikace přes chytrý telefon nebo tablet je možné robota umístit na pracovní plochu fyzicky i digitálně uvnitř aplikace a sledovat pohyb na obrazovce i reálně na podložce.

Stavebnice Městečko MOY TOY

Cíl projektového dne:

Projektový den je zaměřen na matematickou pregramotnost nebo polytechnické vzdělávání. Na stavebnici je názorně ukázáno, jak lze využívat prostředky her k rozvíjení kreativity a matematických znalostí. Součástí je seznámení se stavebnicí městečko Moy Toy, dále aktivity vedoucí k rozvoji motorických a zejména grafomotorických dovedností, prostorové orientace, orientace v čase, třídění a řazení prvků, znalosti geometrických tvarů. Součástí je práce pedagoga a odborníka na praktických ukázkách a osvojení pojmů ve výchovně vzdělávacím procesu při hře a manipulaci se stavebnicí.

Využití pohádkového příběhu v práci školy

Cíl projektového dne:

Projektový den mimo školu je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj kulturního, historického a přírodního poznání našeho kraje. Během školního výletu se společně zaměříme na činnosti s pohádkou realizované v prostředí školy, které souvisejí s rozvojem jednotlivých kompetencí stanovených RVP PV. Chcete připravit podobný výlet? Společně vybereme vhodné prostředí a správnou pohádku. Vše zorganzujeme a pedagogy vybavíme metodickými materiály.

Kontakt na projektové dny: 731 245 591