Nové šablony pro střední školy (včetně DM a INT)

V této sekci naleznete základní informace o šablonových projektech v nově připraveném Operačním programu Jan Amos Komenský pro střední školy, domovy mládeže a internáty.

Upozorňujeme, že platná výzva pro podávání projektů zatím nebyla vyhlášena. Níže uvedené údaje se proto od skutečnosti mohou lišit. Informačním zdrojem je prezentace z vystoupení zástupce MŠMT na poradě ředitelů škol a školských zařízení Libereckého kraje ve čtvrtek 24. března. Přesto se domníváme, že i tyto údaje pro vás při plánování účasti v šablonových projektech mohou být užitečné.

Základní informace:

Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: květen 2022

Termín ukončení příjmu žádostí: listopad 2022

Doba realizace projektu: 24 - 36 měsíců

Přehled šablon:

Personální šablony

  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog a Školní psycholog - obdobně jako v předcházejících šablonách
  • Sociální pedagog
  • Dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (snížení podmínky počtu 3 dětí s OMJ na 1)
  • Kariérový poradce
  • Koordinátor spolupráce školy a firem

Nepersonální šablony

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (i DM/INT)

Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP (i DM/INT)

  • Nově i neakreditované kurzy
  • Aktualizovaná témata, např. supervize/mentoring/koučink, wellbeing, pregramotnosti, logopedie, práce s ŠVP, pedagogická diagnostika, práce s heterogenním kolektivem, výuka ČJ jako druhého jazyka, specializační studia

Projektový den ve škole, projektový den mimo školu

Tandemová výuka varianta PP - PP nebo PP - odborník

CLIL ve výuce

Stáže pedagogoů u zaměstnavatelů

Kluby pro žáky (i DM/INT) s možnou účastí žáků ze ZŠ

Podpora podnikavosti - fiktivní firma

Komunitně osvětová setkání

Vzájmená spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce

Využití ICT ve vzdělávání (pouze pro DM/INT)

Podpora žáků s OMJ