Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání

09.10.2023

Po souhrnné informaci k aktivitě Inovativní vzdělávání dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání (zveřejněna dne 19. 9. 2023 na našich stránkách) nyní přinášíme podobné shrnutí k další často využívané aktivitě šablonových projektů Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SŠ, DM a ZUŠ.

V úvodu přinášíme obecně známé údaje:

  • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku, stáže je možné uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách či institucích.

Dokládání výstupů:

Do zpráv o realizaci předkládá škola sken osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání. Jak má takový dokument vypadat jsme uvedli v naší informaci 18. 6. 2023.

Upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost doložit účast na distančním semináři (webinář, online seminář) snímkem obrazovky (print screen) nebo výpisem dat vygenerovaným z používané komunikační platformy, ze kterých bude vždy zřejmá přítomnost účastníka vzdělávání.

Upřesnění kvantifikace výstupů:

Definice výstupu aktivity je formulována jako "Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin". Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání.

Z tohoto sdělení vyplývají dvě skutečnosti:

Ke splnění výstupu není možné sčítat kurzy různých pracovníků, vždy musí jít o jedno osobu.

Kurzy delší než 8 hodin (např. 25 hodin) nelze sčítat s kurzy kratšími (např. 7 hodin). Tato skutečnost z výzvy není na první pohled zřejmá, vyplynula až z našich zkušeností s předkládáním zprávo realizaci.

Na kurz o délce 25 hodin lze proto nárokovat 3 šablony (1 hodina zbyde), kurz o délce 7 hodin je proto třeba doplnit jedním kratším kurzem absolvovaný stejným pracovníkem.

Evidence podpořených osob:

Systém evidence stále není plně funkční. Nadále proto platí omezení, která jsme uvedli v informaci 19. 3. 2023.