Změny v šablonových pojektech k březnu 2021

Dílčích změn doznal základní dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Následující přehled upozorňuje na aktuální úpravy při realizaci a vykazování aktivit projektů.


Distanční forma realizace šablony - Vždy platí, že se jedná o realizaci on-line synchronní formu. Asynchronní forma, kdy účastníci vzdělávání nejsou v reálném čase dostupní, pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem, není v případě šablon povolena.

Způsob dokladování: musí být vždy zřejmé, kdy se setkání uskutečnilo, počet účastníků a že proběhlo synchronní formou. Možnosti doložení jsou následující: 

Snímek obrazovky (Print Screen) nebo výpis dat vygenerovaný z používané komunikační platformy. Tyto doklady předkládá žadatel ke každé šabloně do zprávy o realizaci.

Pozn.: Písemné/ústní čestné prohlášení statutárního zástupce o konání akce nesplňuje podmínku doložení konání šablony distanční synchronní formou. Toto bylo platné pro šablony II. pouze od 24. 9. do 13. 10. 2020 + pro šablony III. - od 1. 9. do 13. 10. 2020.

Prodloužení projektu

Nové datum ukončení realizace stanoví příjemce dle své potřeby (bez nutnosti vypočítat datum dle dnů uzavření školy). Prodloužení projektu je možné pouze za splnění podm. výzvy na max. délku projektu a nejzazší termín realizace projektu.

Časové omezení realizace šablon 

Rozdělení realizace - všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání mimořádných opatření, která omezují přítomnost dětí žáků/studentů ve školách, vč. nutného přerušení, změny organizace školního roku apod.

Personální podpora

Beze změny - na dále paltí nutnost vystavit dodatky o výkonu práce na dálku (dle ZP) v souladu s danou pracovní náplň, pokud je škola uzavřena.

Kariérový poradce 

Realizace možná též distanční formou. Informace o formě těchto aktivit budou uvedeny v reportu o činnosti + (Print Screen). V případě, že nelze šablonu realizovat v jednom měsíci, je možné aktivitu nahradit v následujících měsících sledovaného období, za které budou výdaje za tuto šablonu vloženy do ZoR.

Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP

Beze změny - Možné pouze distančně synchronní formou - Print Screen a za dodržování podmínek daných MŠMT pro realizaci kareditovaného vzdělávání.

Supervize / mentoring / koučink 

Vzájemná spolupráce pedagogů 

Je možné realizovat šablonu i distanční formou (Print Screen).

Aktivitu je možné realizovat distanční formou (Print Screen)

Nové metody ve vzdělávání

Je možné realizovat distanční formou i samotné minilekce v hodinách a realizaci dokladovat print screenem.

Zapojení ICT technika do výuky

Možné realizovat distanční formou + synchronní formou odborníka (např. Skype) V třídní knize budou obsaženy informace o vedení výuky a ze zápisu musí být zřejmé, kdy přešla výuka na vzdělávání distanční formou a kterých žáků se týká. Originály TK mohou být nahrazeny proviz. výkazem, kde budou uvedeny obdobné info, tento výkaz po ukončení mimoř. opatření podepisuje řed. 

Využití ICT ve vzdělávání

Online pouze se zapůjčením koupené techniky šablon (min všech 10 ks, zbytek dětí může mít vlastní). Můžeme použít napříč školou, případně ve více skupinách a není nutné, aby tyto skupiny realizovaly výuku paralelně v jeden čas. Důležité je splnit podm. šablony - využití min. 10 zařízení pro sk. 10 dětí/žáků/stud. v 1 hodině týdně (1h = 45 minut), se zap. min. 3 dětí/žáků/stud. ohr. škol. neúspěchem. Opět pořizujeme print screen.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Možné distanční formou nebo i kombinovaně v jedné hodině. Pořízené prent screeny přiložiz ke zprávě o realizaci.

Tandemová výuka

Realizace možná, z hodin opět pořizujeme snímek obrazovky.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

Aktivitu lze částečně realizovat distanční formou (příprava, reflexe) - návštěva ale až při běžném chodu školy.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání

Po dobu platnosti mimořádných opatření je nad rámec stávající možnosti online příprav a reflexí umožněno realizovat distanční formou i samotnou výuku - TK jsou nahrazeny provizorním výkazem s podpisem ředitele.

Projektový den ve škole

Lze realizovat prezenčně s tím, že nad rámec běžného projektového dne je nutné s lektorem spolupracovat distanční formou - Print Screen 

Projektový den mimo školu, Komunitně osvětová setkávání, Stáže v zahraničí či u zaměstnavetelů

Šablony nelze realizovat 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Setkání s rodiči je možné zorganizovat distanční formou. Ze setkání pořizujeme Print Screen.

Klub pro žáky ZŠ

Lze realizovat distanční nebo kombinací prezenční a distanční formy. Při kombinaci prez. a dist. formy je však nezbytná prez. účast min. 25 % z celkového počtu distanční nebo kombinací prezenční a distanční formy. zapsaných účastníků na dané schůzce klubu a za dodržení podmínky průměrné návštěvnosti aktivity 75 % z celkového počtu. Informace o formě provedení a počtu žáků z každého setkání budu uvedeny v třídní knize klubu.