Finanční vypořádání šablonového projektu

24.10.2021

Množí se nejasnosti s finančním ukončením šablonových projektů. V případě "Šablon I" drtivá většina škol plně vyčerpala rozpočet projektu. Finanční vypořádání takového projektu je jednoduché, provádí se následující kalendářní rok po schválení závěrečné zprávy projektu vyplněním jednoduché tabulky jako přílohy pro vypořádání státní dotace za předcházející kalendářní rok.

V případě "Šablon II" je situace odlišná v tom, že řada škol nestihla rozpočet projektu vyčerpat z důvodů dlouhodobého uzavření nebo, což je případ častější, mnoho škol požádalo o změnu aktivit projektu. V takových případech dochází k tzv. úspoře na straně projektu v malých částkách (stovky, max. několik tisíc korun). Úsporu nelze utratit a je třeba jí vrátit po schválení závěrečné zprávy projektu. Jaký je postup?

Uspořené prostředky je třeba vrátit do 30 dnů po schválení závěrečné zprávy o realizaci (škola je vyzvána depeší).

Školy zřizované obcí nevrací tuto částku přímo ministerstvu, ale vratku nevyčerpaných prostředků zasílají zpět prostřednictvím svého zřizovatele, tzn. obce.

Prostředky škola nevrací na běžný účast zřizovatele, ale na účet, který je uveden v projektové žádosti (tzv. účet na dotace vedený u ČNB).

O odeslání vratky škola souběžně informuje avízem manažera projektu na MŠMT. Avízo odesílá depeší v systému MS2014+, kde uvede název projektu, jeho registrační číslo, výši vratky a den, kdy byla vratka odeslána.

Pokud jste našimi klienty, budeme v tomto smyslu závěrečné vypořádání připravovat. Berte, prosím, toto sdělení jako důležitou informaci.