Vykazování personálních šablon v projektech OP JAK

09.02.2023

Administrace práce personálních pozic v Šablonách OP JAK doznala zásadních změn. 


1. Report o činnosti již není povinnou dokumentací šablonového projektu

Při vykonávání pracovních pozic již není třeba vést pravidelný report činnosti pracovní pozice. Systém vychází z toho, že pracovník má obsah práce stanoven pracovní náplní. Částečnou výjimku tvoří kariérový poradce ZŠ a SŠ a koordinátor spolupráce střední školy a zaměstnavatele. Tyto pracovní pozice vykazují aktivity jedodušším způsobem do tzv. kalkulačky.


2. Vykazování vykonané práce v pracovní pozici

Metodika pracuje s institutem tzv. produktivních hodin.

Definice produktivní hodiny:

Produktivní hodina = skutečně odpracovaná hodina, za kterou náleží zaměstnanci mzda/plat či odměna z dohody, nebo hodina, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu např. náhrada mzdy za pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem vyjma hodin státních svátků, dovolené.

Do produktivních hodin patří skutečně odpracované hodiny, hodiny za nemoc v pracovní dny připadající na prvních 14 kalendářních dnů nemoci, překážky v práci (návštěva lékaře, účast na svatbě, pohřbu atd.). Do produktivních hodin naopak nepatří dovolená, svátky připadající na pracovní den, OČR a nemoc od 15. kalendářního dne).

Podrobné informace najdete ke každé pracovní pozici v našich metodických balíčcích