Komunitní setkání

21.11.2019

V rámci projektů Šablony II řada škol místo Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči volila cestu Komunitních setkání v domnění, že dvouhodinové setkání je méně náročné a méně zavazující než dvanáctihodinový cyklus vzdělávání pro rodiče.

Na základě prvních výstupů ze škol upozorňujeme:

Nezaměňujte komunitně osvětové setkání se seminářem pro rodiče. Toto setkání musí postihnout komunitní charakter této akce. Především v tom, že pro zachování jejího komunitního charakteru je nutné zapojení aktérů (rodiče, učitelé, externí odborníci) do přípravy, realizace a vyhodnocení aktivity. Tyto tři fáze je třeba také popsat v rámci hodnotící zprávy (neomezit hodnocení pouze na popis setkání). Po této stránce je vyhodnocení komunitního setkání náročnější.

Veškerou dokumentaci ke komunitním setkání v obvyklé struktuře (text výzvy, originály formulářů, komentované návody na vyplnění a metodiku financování) najdete nově na stránkách metodické pomoci naší společnosti - zvlášť pro mateřské školy, základní školy a střední školy.